Πλήρωση τριών θέσεων Διευθυντή/Διευθύντριας, MOMus, Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων Διευθυντή/Διευθύντριας στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης έχοντας υπ’ όψιν:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 188).
2. Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του (α) Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Θεσσαλονίκης-Συλλογής Κωστάκη, (β) Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και (γ) Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018, απευθύνει τρεις διεθνείς δημόσιες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη και μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που λειτουργούν ως επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus), καθώς και μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος.

Βρείτε τα πλήρη κείμενα καθώς και τα λινκ της πρόσκλησης εδώ.