ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Λήξη Προθεσμίας
13 Ιανουαρίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ).

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η     –     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ  Ξ  Η

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 2 και 3 του ν. 3136/55 «Περί Ιδρύσεως Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου» (Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) του άρθρου 14 του ν. 4598/19 «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Α’

36) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περίπτωση β’ της παρ 1 του άρθρου 3 του ν. 3136/1955

γ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και άλλες διατάξεις» (A’ 234)

δ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2880/01 «Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 9) με τις οποίες αντικαταστάθηκε το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/99 (Α’ 180)

ε) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές… κλπ.» (Α’ 220), όπως ισχύει

στ) της παρ. 10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66)

ζ) των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει

η) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α’ 175), καθώς και του π.δ/τος 7/2003 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενους Φορείς» (Α’ 5)

θ)       του ν.δ/τος 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2- 1954 και 809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορουσών στο διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» (Α’ 128), καθώς επίσης και την 464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης ι)        του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α’ 24), όπως ισχύει,

ια) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112),

ιβ) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54),«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως ισχύει,

ιγ) του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224)

ιδ) του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Α΄7) – διόρθωση σφάλματος Α’ 158/2018, όπως ισχύει

ιε) του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…» (Α’ 114)

ιστ) του π.δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)

ιζ) του π.δ/τος 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

 1. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β’/13957/6-4-1987 κ.υ.α «Αντιστοιχία οργανικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Β’ 191)
 2. Το αριθμ. 2/76402/24-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
 3. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./200/34646/21-12-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./130/15677/24.5.2019 και ισχύει, σχετικά με την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλάδου ΠΕ Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης, για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Τέχνης, στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
 4. Το αριθμ. 91/13.3.2019 έγγραφο του Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση μίας

(1) κενής οργανικής θέσης κλάδου ΠΕ Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο ΠΕΣΚΤΠΤ, καθώς και το από

23/8/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του προαναφερόμενου Διευθυντή.

 1. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/324350/20480/12720/1188/11.7.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης που θα προκληθεί από την πλήρωση της εν λόγω θέσης
 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Προκηρύσσουμε, χωρίς διαγωνισμό, με τη διαδικασία της επιλογής, την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
 • Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1, παρ.1 του ν. 2431/1996 (Α’ 175)
 • Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 – Α’ 128 ) και ομογενείς εξ’ Αιγύπτου.
 • Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι/-ες και όσοι/όσες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1998.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
 • Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007).
 • Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1) Τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι με τους κάτωθι τίτλους σπουδών:

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Απαραίτητο προσόν του Καθηγητή Ιστορίας Τέχνης είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης, από την οποία ο Ιστορικός Τέχνης καλείται να διδάξει Ιστορία Τέχνης σε όλο το φάσμα της, από την Προϊστορία έως σήμερα, και επίσης όχι μόνο στον Δυτικό Κόσμο αλλά παγκοσμίως. Επιπλέον, πέραν των ωρών διδασκαλίας, τη βαθμολόγηση και την προετοιμασία του μαθήματος, θα αναλάβει ή θα συνεισφέρει στα εξής επιπλέον καθήκοντα, κατ’ ανάθεση και σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής:

Α) Στην καταγραφή, οργάνωση, αξιολόγηση και γενικότερα χειρισμό του καλλιτεχνικού αρχείου του Σχολείου.

Β) Στην οργάνωση και τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.

Γ) Στη διοργάνωση εκθέσεων με έργα σπουδαστών του Σχολείου ή ακόμα στη σύνδεση του Σχολείου με ανάλογα προγράμματα εκθέσεων, καλλιτεχνικών/φοιτητικών συναντήσεων, συμποσίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δ) Στη συγγραφή και παρουσίαση μελετών ή στην επιμέλεια άρθρων και σημειώσεων, στις οποίες θα μπορούν και θα είναι σκόπιμο ανάλογα με την περίπτωση να λαμβάνουν μέρος και οι σπουδαστές. Ειδικότερα: α) Με θέμα την Τήνο, β) Με οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με την Τέχνη και τον σκοπό του Σχολείου (άρθρ. 1 παρ. 2 του ν. 3136/1955).

Ε) Στη συμμετοχή ως διδάσκων στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών των τελειοφοίτων, συμβάλλοντας θεωρητικά.

ΣΤ) Στη συνοδεία και οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη ξενάγησης όπου χρειάζεται.

Ζ) Στη διενέργεια παρουσιάσεων, και προβολών οπτικοακουστικού υλικού συναφές με το αντικείμενο εκπαίδευσης, εκτός των στενών θεματικών και χρονικών πλαισίων των μαθημάτων.

Η) Σε άλλες υποχρεώσεις στα πλαίσια του Συλλόγου των Διδασκόντων, ή καθήκοντα/δράσεις που θα κριθούν αναγκαίες προς διεκπεραίωση για την Υπηρεσία και θα του/της ανατεθούν από τη Διοίκηση της Σχολής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/-ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αυτής πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν αίτηση ή να την ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή με απόδειξη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού), Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 Τ.Κ. 106 82).

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Η θέση θα πληρωθεί με την διαδικασία επιλογής από τετραμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) ειδικούς καθηγητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και δύο καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και η οποία Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που θα περιέχει ο ατομικός φάκελος των υποψηφίων, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τον καταλληλότερο από αυτούς. Η ως άνω τετραμελής Επιτροπή, καθώς και ο/η Γραμματέας αυτής, θα οριστούν με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/-ες μαζί με την αίτηση υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:

 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται εκτός από τους τίτλους επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και τη βαθμολογική αντιστοιχία.
 • Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να συνυποβάλλει:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

β) Προσωπικό Υπόμνημα, όπου μεταξύ όσων κρίνει ο υποψήφιος, θα πρέπει να αναφέρονται επίσης και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εργαστεί στην εν λόγω θέση, τί οραματίζεται να προσφέρει στη Σχολή και ποιά ήταν τα κίνητρα που τον/την ώθησαν να ασχοληθεί σε βάθος με την Ιστορία της Τέχνης με τις σπουδές και τη δράση του/της

γ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που μπορεί να συμβάλει κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας στην απεικόνιση της επιστημονικής προσωπικότητας και ικανότητας, καθώς και της διδακτικής ικανότητάς του/της.

Η Επιτροπή Επιλογής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις υποψήφιους/-ες οποιοδήποτε στοιχείο θα διευκολύνει στην πραγματοποίηση του έργου της, καθώς και να καλέσει τους/τις υποψήφιους/-ες σε συνέντευξη.

Περίληψη της απόφασης – προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων, στην Εφημερίδα «Δημοσιογραφικά» και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού www.culture.gr    (Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Επιλογή      Προσωπικού),   καθώς  και   στο   πρόγραμμα «Διαύγεια» www.et.diavgeia.gov.gr.

 

ΥΠΠΟΑ 480862 Προκήρυξη για 1 θέση ΠΕ καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης(7)