ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 625/4.06.2018,

τ.Γ΄ προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με θητεία

στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Σχολής Καλών Τεχνών γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης»

 

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 590/15.02.2018

ΑΔΑ: 6Μ2Φ46Ψ8ΝΖ-ΕΜΟ

ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: APP 8347

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση

υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά

(όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (http://www.aht.asfa.gr) στο πληροφοριακό

σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https//apella.minedu.gov.gr) και να τα κοινοποιήσουν στη

Γραμματεία του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της

δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον

ημερήσιο τύπο.

 

Πληροφορίες:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ:
κα Σοφία Μουπασιρίδου
Δ/νση Πατησίων 42, Αθήνα, τηλ. 210/3897-113, e-mail:

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες