ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΑΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, ώρα 19:00

Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα
Χαιρεφώντος 14 – Πλατεία Αγ. Αικατερίνης, Πλάκα


Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων Αθήνα 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

και του Προγράμματος “Οι Βόρειες Χώρες αφηγούνται”,

η ιστορικός της τέχνης Ειρήνη Μαρινάκη και ο εικαστικός Κύριλλος Σαρρής συζητούν για το έργο του Νικόλα Κάλας.