Στόχοι

Οι σκοποί της ΕΕΙΤ, όπως ορίζονται από το καταστατικό του σωματείου, είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, πολιτιστικοί, κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί.

Ειδικότερα, η ΕΕΙΤ, αποσκοπεί με τη δράση της:

  • Στη συγκρότηση και εδραίωση του πεδίου της Ιστορίας της Τέχνης ως διακριτού επιστημονικού πεδίου στη Δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα.
  • Στην υποστήριξη και ενθάρρυνση του ερευνητικού έργου των Ιστορικών της Τέχνης, καθώς και του επιστημονικού διαλόγου και της συνεργασίας τους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
  • Στη διεθνή προβολή της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης.
  • Στην καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και αισθητικής καλλιέργειας του φιλότεχνου κοινού και στην ευρύτερη κοινωνική διάχυση του μορφωτικού, πολιτισμικού και ανθρωπιστικού αποθέματος της τέχνης.
  • Στη θεσμική αναγνώριση και προώθηση των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων των Ιστορικών της Τέχνης στην Ελλάδα.