Γίνετε μέλος

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στην ΕΕΙΤ αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ιστορία της τέχνης από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (βλ. το καταστατικό της ΕΕΙΤ).

Η διαδικασία της εγγραφής έχει ως εξής:

  • Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση που βρίσκεται εδώ.
  • Αποστείλετε την αίτηση μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeit.org

Οι αιτήσεις των υποψήφιων νέων μελών συζητούνται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΙΤ η οποία αποφασίζει για την αποδοχή τους.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΙΤ τα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή. Το ποσό ανέρχεται στα 50€ και καλύπτει ένα ημερολογιακό έτος.