Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Ανακοινώσεων – Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης


Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής  προτάσεων για το Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης έως τις 10 Αυγούστου 2015. Υπενθυμίζεται ότι καμία πρόταση δεν θα γίνει δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας.