Δημόσια Πρόσκληση – Ερευνητικές Προτάσεις


Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2016

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2016. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Α. Θα χρηματοδοτηθούν έως οχτώ ερευνητικές προτάσεις για:

Μεταδιδάκτορες

Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από το έτος λήψης του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Ανεξάρτητους ερευνητές

Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Β. Θα χρηματοδοτηθούν έως δύο ερευνητικές προτάσεις για:

Ερευνητικές oμάδες

Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη σύνθεση της ομάδας (θα μπορεί να αποτελείται από υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ή και από άτομα με μακρά ακαδημαϊκή θητεία κτλ.). Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή, παρά μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για έξοδα μετακίνησης, αγοράς εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες ανάγκες.

Προϋποθέσεις

  • Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2016.
  • Η ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.
  • Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να διοργανώσει μία εκδήλωση (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσιάσεις για την εξέλιξη των εργασιών, κ.ά.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή νέων ερευνητών.

Υποβολή

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη σελίδα Αίτηση

Οδηγίες

  • Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής).
  • Η τελική έκθεση της έρευνας θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αναλόγως πώς έχει οριστεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη στην άλλη γλώσσα.

Αναλυτικές οδηγίες υποβολής στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής

Αξιολόγηση

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς ανά κλάδο επιστήμονες από την Ελλάδα και διεθνώς.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 11 Μαΐου 2015
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 15 Οκτωβρίου 2015
Διάρκεια Εκπόνησης Ερευνών: Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2016

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ. Δέσποινα Βαλατσού,

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)