Όροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (εφεξής Ε.Ε.Ι.Τ.), στην οποία ανήκει το domain name eeit.org (εφεξής Ιστοσελίδα) και διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Το πρόσωπο αυτό, φυσικό ή/και νομικό (εφεξής καλούμενος «ο χρήστης/επισκέπτης») συνομολογεί ότι η χρήση εν γένει της Ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν. Δηλώνει ακόμα ότι εφόσον προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων που ακολουθούν και ως εκ τούτου το δεσμεύουν.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα (νομικά ή/και φυσικά) με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νόμιμα δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η χρήση της Iστοσελίδας, του περιεχόμενου και των εφαρμογών της από ανήλικους γίνεται νόμιμα μόνο υπό την εποπτεία και με την ευθύνη των υπόχρεων για την ανατροφή τους προσώπων. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο, το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Ιστοσελίδα ουδεμία φέρει ευθύνη.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Iστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου της.

Η Ε.Ε.Ι.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτούς χωρίς να ειδοποιεί τον χρήστη/επισκέπτη. Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης συνιστά αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη των αλλαγών, προσθηκών, διαγραφών που έχουν επέλθει.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία περιεχομένου

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Ε.Ε.Ι.Τ. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο χρήση και εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Iστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της. Η Ε.Ε.Ι.Τ. επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την περίπτωση που διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση αυτού του όρου.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στον χρήστη/επισκέπτη της αποκλειστικά για προσωπική του χρήση, αποκλειόμενης ρητά της εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Τα προϊόντα διάνοιας ή οι υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών και/ή νομικών προσώπων – δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Δεοντολογία Μελών της Ε.Ε.Ι.Τ. και Χρηστών/Επισκεπτών της Ιστοσελίδας

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι δημοσιεύσεις, οι αναρτήσεις, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα εν γένει οπτικο-ακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της Ε.Ε.Ι.Τ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της Ιστοσελίδας, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη της, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Ε.Ε.Ι.Τ. για οποιοδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα μέλη της Ε.Ε.Ι.Τ. στην Ιστοσελίδα.

Τα μέλη της Ε.Ε.Ι.Τ. συμφωνούν και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα κάτωθι για:

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και/ή διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και/ή οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των μελών της Ε.Ε.Ι.Τ., με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
  4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  5. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας.
  6. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων μελών της Ε.Ε.Ι.Τ και χρηστών/επισκεπτών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων μελών της Ε.Ε.Ι.Τ. και χρηστών/επισκεπτών).

Τα μέλη της Ε.Ε.Ι.Τ και οι χρήστες/επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, αλλά και ότι η Ε.Ε.Ι.Τ. διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, η Ε.Ε.Ι.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η Iστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε Iστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των τελευταίων και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Ε.Ε.Ι.Τ.. Η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Χρήση μη προσωπικών δεδομένων

Η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη με κανέναν τρόπο, ιδίως αυτά που αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα της Ε.Ε.Ι.Τ. πιθανό να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται χρήστης/επισκέπτης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτή την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η Ε.Ε.Ι.Τ..

Περιορισμός ευθύνης

Η Ε.Ε.Ι.Τ. κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη/επισκέπτη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, στις οποίες προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η Ε.Ε.Ι.Τ. ουδεμία φέρει ευθύνη για τις αναρτήσεις και δημοσιεύσεις που γίνονται από τα μέλη της, οι οποίοι διατηρούν ατομικό λογαριασμό για την ανάρτηση περιεχομένου και εν γένει δημοσιεύσεων στην Ιστοσελίδα.

Βλάβη/ Αποζημίωση

Τα μέλη της Ε.Ε.Ι.Τ. κατανοούν και αποδέχονται ότι διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν την Ε.Ε.Ι.Τ. για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτοί θα διαθέσουν για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω της Ιστοσελίδας. Τούτο ισχύει, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, και σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής και/ή διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Για τη χρήση της Ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.