Όροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης ( εφεξής Ε.Ε.ΙΤ), στην οποία ανήκει το domain name eeit.org ( εφεξής Ιστοσελίδα) και διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Το πρόσωπο αυτό, φυσικό ή/και νομικό (εφεξής καλούμενος «ο χρήστης/επισκέπτης») συνομολογεί ότι η χρήση εν γένει της Ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν. Δηλώνει ακόμα ότι εφόσον προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων που ακολουθούν και ως εκ τούτου το δεσμεύουν.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα (νομικά ή/και φυσικά) με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νόμιμα δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχόμενου και των εφαρμογών της από ανήλικους γίνεται νόμιμα μόνο υπό την εποπτεία και με την ευθύνη των υπόχρεων για την ανατροφή τους προσώπων.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου της.

Η ΕΕΙΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτούς χωρίς να ειδοποιεί τον χρήστη/επισκέπτη.Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης συνιστά αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη των αλλαγών, προσθηκών, διαγραφών που έχουν επέλθει.

Πνευματική Ιδιοκτησία περιεχομένου

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕΙΤ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο χρήση και εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της. Η ΕΕΙΤ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την περίπτωση που διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση αυτού του όρου.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στον χρήστη/επισκέπτη της αποκλειστικά για προσωπική του χρήση, αποκλειόμενης ρητά της εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Τα προϊόντα διάνοιας ή οι υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των τελευταίων και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΕΙΤ. Η ΕΕΙΤ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Χρήση μη προσωπικών δεδομένων

Η ΕΕΙΤ δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη με κανέναν τρόπο, ιδίως αυτά που αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα της ΕΕΙΤ πιθανό να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται χρήστης/επισκέπτης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η ΕΕΙΤ.

Η ΕΕΙΤ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη/επισκέπτη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Για τη χρήση της Ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.