ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ATOMIKOY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α] Γενικά – Λογαριασμοί μελών

  1. Κάθε μέλος της Ε.Ε.Ι.Τ. (εφεξής «μέλος») δύναται να δημιουργήσει ατομικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ι.Τ. www.eeit.org (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Με την ενεργοποίησή του, ο λογαριασμός επιτρέπει στο μέλος να αναρτά επιστημονικές δημοσιεύσεις και/ή το βιογραφικό του σημείωμα στην Ιστοσελίδα. Κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.

Κάθε μέλος οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες κατά την αίτησή του για δημιουργία του λογαριασμού, όπως επίσης και να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

  1. Τυχόν χρησιμοποιούμενο όνομα χρήσης του μέλους δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες παραπέμπουν σε πολιτικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή ονόματα χώρου (domain names), εκτός αν είναι ο δικαιούχος τους. Επίσης, το όνομα χρήσης του μέλους δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, χυδαίες, υβριστικές, ρατσιστικές ή άλλες μη συμβατές με τα χρηστά ήθη και τους ισχύοντες νόμους.
  2. Τα μέλη είναι και παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για παν περιεχόμενο και για όλες τις αναρτήσεις, δημοσιεύσεις και εν γένει ενέργειες που διενεργούνται από το λογαριασμό τους. Τούτο ισχύει, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, και για οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και/ή διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την χρήση του λογαριασμού τους καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού τους κωδικού.
  3. Τα μέλη θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Ε.Ε.Ι.Τ. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους.

Β] Αποποίηση ευθύνης

  1. Τα μέλη κατανοούν ότι η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων, δημοσιεύσεων και εν γένει ενεργειών τους και επίσης δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση παρακολούθησης του αναφερόμενου περιεχομένου των αναρτήσεων, δημοσιεύσεων και εν γένει ενεργειών τους, ενώ διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να καταργήσει περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα ή να αρνηθεί τη διανομή περιεχομένου στην Ιστοσελίδα. Όλες οι αναρτήσεις και δημοσιεύσεις εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.
  2. Η Ε.Ε.Ι.Τ. δεν είναι δυνατό, λόγω της φύσεως του Διαδικτύου και του όγκου της Ιστοσελίδας, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη, οπότε και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Ε.Ε.Ι.Τ. για οποιοδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα μέλη στην Ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το μέλος που προέβη στην ανάρτηση, αποστολή, μεταφορά, κλπ του εκάστοτε περιεχομένου. Τούτο ισχύει, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, και για οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και/ή διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  3. Τα μέλη κατανοούν ότι η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και γνωστοποίησης οποιωνδήποτε πληροφοριών των λογαριασμών των μελών στο βαθμό που θεωρεί ευλόγως ότι είναι απαραίτητο.
  4. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης, αλλαγής, κλεισίματος, απόκρυψης, διαγραφής κάποιου δημοσιεύματος ή αναρτήσεως, αλλά ακόμα και προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης των λογαριασμών των μελών όταν συντρέχει εύλογη αιτία.

Γ] Βλάβη/ Αποζημίωση

Τα μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν την Ε.Ε.Ι.Τ. για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτοί θα διαθέσουν για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω της Ιστοσελίδας. Τούτο ισχύει, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, και σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής και/ή διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Δ] Δήλωση Συγκατάθεσης φυσικού προσώπου για την παροχή άδειας στην Ε.Ε.Ι.Τ. όσον αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Κάθε μέλος της Ε.Ε.Ι.Τ. το οποίο, ενόψει της δημιουργίας ατομικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρέχει προσωπικά του δεδομένα στην Ε.Ε.Ι.Τ. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι συγκατατίθεται στην τήρηση αυτών από την Ε.Ε.Ι.Τ. και τη χρήση τους αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό αρχειοθέτησης – ταυτοποίησης – επαλήθευσης των μελών και των δημιουργούμενων ατομικών λογαριασμών τους στην Ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή και οριστική απάλειψη οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου το αφορά, το οποίο έχει παράσχει στην Ε.Ε.Ι.Τ. με τη συγκατάθεσή του, κατά τα ανωτέρω.

Ε] Υπεύθυνη Δήλωση

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι τελεί σε πλήρη γνώση του περιεχομένου των ανωτέρω όρων, και συμφωνεί και συναποδέχεται αυτούς, πριν προβεί στην ενεργοποίηση του ατομικού λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα.